ردیف

 

عنوان

1

رژیم حقوقی اموال دولتی- عمومی در ایران

2

رژیم دعاوی دولتی در ایران

3

رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی دولت(اختیارات، امتیازات، مسئولیتها)

4

رژیم حقوقی شرکتها و موسسات تشکیل شده توسط موسسات عمومی غیر دولتی

5

حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهای عمومی غیر دولتی

6

اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق(دولت رفاه و حقوق)

7

سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در لایحه نحوه تملک اراضی به وسیله دولت

8

جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی و اداره

9

مطالعه ماهیت، آیین و عملکرد نهادهای شبه فضایی قوه مجریه

10

اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی

11

نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی

12

بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری ایران و اتحادیه اروپا

13

آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران

14

آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای غربی و مقایسه آن با ایران

15

آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای آسیای شرقی و مقایسه آن با ایران

16

آئین تصمیم گیری اداری در ایالات متحده امریکا و کانادا و مقایسه آن با ایران

17

نهاد آمبودزمن؛ تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

18

مقایسه تطبیقی مسئولیت اجرای قانون اساسی

19

بررسی تطبیقی مسئولیت اجرای قانون اساسی در حقوق ايران با فرانسه وامريكا

20

بررسی تطبیقی نحوه تدوین و نگارش قانون اساسی؛ با تأکید بر مسائل ساختاری و موضوعی قوانین اساسی

21

بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه؛ با تأکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا

22

صلاحیت قاعده سازی قوه مجریه در ایران و ایالات متحده آمریکا

23

قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی انگلیس

24

مسأله«اعتراض»(Appeal) نسبت به تصمیم اداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و امریکا

25

نحوه تدوین سیاست های کلی نظام در کشورهای عربی

26

بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری؛ با تأکید بر نظام اداری جمهوری اسلامی

27

حق برابری و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

28

تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن

29

چهارچوب حقوقی واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

30

بررسی وضعیت امنیت شعغلی در پرتو فرایند خصوصی سازی در ایران

31

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارایه خدمات عمومی در ایران

32

بررسی نقش دانشکده های حقوقی در توسعه عملی حقوق در ایران

33

نظام حقوقی حمایت از فن آوری های نو در ایران

34

بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات وزراء

35

بررسی مفهوم«ملی» در نظام های مختلف حقوقی

36

نظام حقوقی حاکم بر منابع ملی در ایران

37

امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن

38

بررسی مفهوم«حقوق نسلهای آینده» در نظام های مختلف حقوقی

39

بررسی جرم زدایی از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه ها

40

بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی

41

بررسی قابلیت اجرایی کنوانسیونها و اسناد بین المللی مرتبط با حقوق کیفری ایران

42

مطالعه و تبییین بسترهای اجرایی لازم برای اعمال مجازاتهای اجتماعی در ایران

43

بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در حوزه دستگاههای اجرایی

44

آسیب شناسی و ارزیابی قوانین و مقررات و رویه های اداری جرم زا

45

نقش و جایگاه رئیس جمهور در طراحی سیاست جنایی

46

الحاق یا عدم الحاق ایران به ICC: موانع و چالشها

47

پیشگیری از فساد مالی در قوه مجریه

48

بررسی نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرم و آسیب شناسی رویه های رسانه ای جرم زا

49

ارزیابی مراجع اداری رسیدگی به تخلفات کارمندان

50

راهکارهای حقوقی مبارزه با توهین به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی

51

بررسی مشروعیت وضع و اعمال تحریم های یک جانبه و بین المللی علیه دولت ایران

52

نقش رویه دولتهای عضو NPT در حقوق هسته ای ایران

53

راهبردهای حقوقی ایران در مبارزه با تروریسم

54

جرائم مدیران دولتی در پرتو مطالعه تطبیقی

55

مسئولیت کیفری کارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبیقی

56

پیشگیری از جرائم اداری در نظام اجرایی

57

پیشگری از فساد مالی در قراردادهای دولتی

58

پیشگیری از فساد مالی در مزیده ها و مناقصه ها

59

نقش وزارتخانه های مختلف در پیشگیری از جرم و سیاست جنایی

60

نقش سازمانهای غیر دولتی در فرآیند کیفری

61

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم اقتصادی

62

ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم مالیاتی

63

بررسی شیوه های مقابله با جرایم سازمان یافته

64

تبیین جرایم سیاسی و آیین دادرسی آن

65

بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی

66

حمایت کیفری از حقوق مصرف کنندگان

67

سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات اداری

68

سیاست جنایی ایران در قبال جرائم مطبوعاتی

69

تحلیل و بررسی آیین دادرسی کیفری ایران در قبال جرائئم کارکنان دولتی

70

اررزیابی و بررسی کننوانسیون بین المللی مبارزه با فساد اداری و مالی(مریدا)

71

موانع حقوقی اجرای سیاست های کلی بند«ج» اصل 44 قانون اساسی

72

حقوق اساسی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی قانون اساسی مشروطه

73

نقش آراء دیوان عدالت اداری در حقوق اداری ایران

74

حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

75

بررسی حکومت قانون و ابعاد آن

76

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاانون اساسی مشروطه

77

زن در قانون اساسی

78

بررسی لایحه حمایت از حقوق خانواده با تاکید بر اصول قانون اساسی

79

بررسی مبانی حقوق شهروندی

80

بررسی حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی ایران

81

اعمال اداری در نظام حقوقی ایران

82

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی با تاکید بر مناقصه

83

مبانی حقوقی قراردادهای ااداری پیمانکاری

84

تکالیف مستخدمان دولت در لایحه مدیریت خدمات کشوری

85

کیفیت ضمانت اجرای حقوق معلولین در قوانین جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد بین المللی

86

کیفیت ضمانت اجرای حقوق ایثارگران در قوانین جمهوری اسلامی ایران

87

نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاههای اجرایی ایران

88

ارتباطات و فن آوری اطلاعات و نقش آن در نظارت کارآمد

89

سهم نظارت در بودجه عمومی سال 89

90

موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد در نظام حقوقی ایران با تاکید بر نظارت سازمان بازرسی کل کشور

91

ماهیت و شخصیت حقوقی دولت و دستگاههای اجرایی و نظریات مرتبط با آن

92

وظیفه دیوان عدالت اداری در حفظ حقوق مردم

93

تقویت حقوق شهروندی و اارتقای سلامت نظام اداری

94

قیمومیت اداری در حقوق ایران و نهادهای مشابه در سایر سیستمهای حقوقی

95

شهادت دروغ در قوانین کیفری ایران

96

تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزایی آن

97

جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به آنها در حقوق ایران

98

سقوط مجازات در نظام کیفری ایران

99

بررسی اکراه و اشتباه در حقوق جزا و حقوق مدنی

100

بررسی ابعاد جزایی اکراه در قتل

101

تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران

102

ماهیت جرم در فقه و قانون جزا

103

رابطه نامشروع و ابعاد آن در حقوق کیفری ایران

104

بررسی سیر تاریخی اصل قانون بودن جرم و مجازات فلسفه حاکم بر آن

105

مبانی مسئولیت کیفری در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

106

بررسی تحلیلی مواد 56و57 قانون مجازات اسلامی در تطبیق با مقررات اداری در قالب اطاعت مامور از آمر

107

حقوق محبوسین در جریان حبس

108

پیشگیری از جرم در آموزه های دینی و حقوقی جزا

109

مزاحمت تلفنی و ابعاد کیفری آن

110

سن مسئولیت کیفری اطفال در مققرات حقوق داخلی و اسناد بین المللی

111

مجازاتهای جایگزین زندان در نظام کیفری ایران

112

بررسی رکن معنوی در جرایم عمدی

113

بررسی اعتدال گرایی در حقوق جزا

114

بزهکاری اینترنتی و ابعاد آن در حقوق کیفری ایران

115

بررسی رابطه حقوق جزا و اخلاق

116

سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر

117

مبانی مجازات در فقه و حقوق جزا

118

بررسی ابعاد کیفری اخذ وجه، سند یا مال به عنف

119

بررسی مطالبه خسارات مازاد بر دیه(بررسی دکترین و رویه محاکم)

120

قتل های سریالی از دیدگاه جرم شناسی

121

سیاست حبس زدایی در حقوق کیفری ایران

122

اثبات رابطه نامشروع از طریق پیام کوتاه و اینترنت

123

بررسی فقهی و قانونی قاعده قبح عقاب بلابیان

124

جهانی شدن و تاثیر آن بر حقوق کار

125

بررسی جنبه های حمایتی حقوق کار و نمود آن در قوانین کار ایران

126

کار کودک در اسناد داخلی و بین المللی

127

جایگاه پیمانهای جمعی در تحول حقوق کار

128

تغییر کارفرما در اثر فسخ پیمان و تاثیر آن بر روابط کارگران

129

بررسی حق اعتصاب در اسناد بین المللی

130

نقش سازمان بین المللی کار در توسعه حقوق کار

131

امنیت شغلی و ابعاد آن در حقوق کار ایران

132

راهکارهای ایجاد امنیت شغلی در اسناد بین المللی

133

نقش انواع قرارداد کار در تضمین امنیت شغلی

134

حقوق کارگران در مناطق ویژه اقتصادی در مقایسه با سایر مناطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان

1

تضمین حقوق و آزادیهای مدنی در قانون اساسی ایران

2

بررسی تطبیقی وظایف و اختیارارات رئیس جمهور در نظامهای پارلمانی و ریاستی

3

بررسی تطبیقی شورای نگهبان ایران با شورای قانون اساسی فرانسه

4

شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانونگذاری

5

صیانت از قانون اساسی در نظامهای حقوقی

6

نقش مجلس در مبارزه با فساد

7

اصل حاکمیت قانون و تضمین آن در نظام حقوق ایران

8

مولفه های حکومت خوب و تطبیق آن با نظام جمهوری اسلامی ایران

9

مبانی دولت خدمتگذار

10

نظارت قیمومی بر شوراهای محلی

11

بررسی حکومت اسلامی بلر مبنای ولایت مطلقه فقیه

12

اصل تفکیک قوا یا استقلال قوا در نظام حقوقی ایران

13

رابطه قوه مجریه و مقننه در نظامهای پارلمانی

14

امنیت شغلی و تضمین آن در حقوق کار ایران

15

حق اعتصاب در قوانین کشورها و اسناد بین المللی

16

بررسی اخراج کارگران و راههای جلوگیری از آن در حقوق کار ایران

17

جنبه های حمایتی حقوق کار و نمود آن در قوانین کار و اسناد بین المللی

18

نقش موازین بین المللی در توسعه حقوق کار

19

قرارداد کار و نقش آن در روابط کارگر و کارفرما

20

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه

21

انحلال مجلس در نظام های حقوقی

22

مبانی و فلسفه دولت رفاه

23

بررسی شرایط و اصول حاکم بر قرارداد کار و قراردادهای خصوصی

24

بررسی نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام های حقوقی

25

بررسی ابعاد لایحه مدیریت خدمات کشوری در رابطه با نظام حقوق و دستمزد

26

مبانی مشروعیت نظام از دیدگاه فقهای اسلام

27

نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات

28

مولفه های نظام انتخااباتی کارآمد

29

دادرسی عادلانه در دیوان عدالت اداری

30

جلوه های حاکمیت مردم و تضمین آن در قانون اساسی ایران

31

بررسی نظام حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی

32

نقش احزاب و گروههای غیر دولتی در صیانت از حقوق و آزادیهای مدنی

33

فساد اداری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن

34

مراجع حل اختلاف مالیاتی و دیدگاه مقایسه ای

35

بودجه عملیاتی

36

مالیات بر ارزش افزوده و نظام حقوق حاکم بر آن

37

نظارت بر اجرای بودجه با تاکید بر دیوان محاسبات

38

بررسی سقط جنین در فقه و حقوق موضوعه

39

بررسی کیفری و جرم شناسی اتانوزی

40

محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری و فقه امامیه

41

ببررسی ارزش شهادت زن در فقه و حقوق موضوعه

42

بررسی قاعده در در فقه اسلامی

43

بررسی ماهیت دیه در فقه و حقوق موضوعه

44

آزادی مشروط در فقه و حقوق کیفری

45

مسئولیت کیفری پزشک

46

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشي

47

لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق کیفری

48

ارتداد و احکام آن در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی

49

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه و اصول حاکم بر آن

50

نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

51

اخذ آخرین دفاع از متهم با بررسی نظامهای مختلف حقوقی

52

چالش های نظام اداری کشور

53

مجازات های تکمیلی در نظام حقوقی ایران

54

تعلیق مجازات در نظام کیفری اسلام و ایران

55

مجازاتهای جایگزین زندان

56

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 13:54 |